Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym Jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl
Regulamin obowiązuje od dnia 21 marca2021r.
§1 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a) „Właściciel” – oznacza właściciela serwisu i sklepu: Adama Marcinowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ADM Media Group, ul. 1 Maja 5A/40, 10-900 Olsztyn, NIP: 7391082832, REGON: 510328987, Tel: 516913294, e-mail: kontakt@admmediagroup.pl. Serwis Jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl jest serwisem partnerskim Adfinanse.pl;

a) „Autor” – oznacza autora poradnika Adama Marcinowskiego ul. 1 Maja 5A/40, 10-900 Olsztyn, e-mail: kontakt@jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl;
b) „SKLEP” – oznacza prowadzony przez Adama Marcinowskiego w domenie www.jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Autora Treści Cyfrowych;
c) „TREŚCI CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);
d) „USŁUGI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;
e) „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;
f) „ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez Adama Marcinowskiego systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;
g) „NEWSLETTER” – oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Adama Marcinowskiego, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Treści Cyfrowych , organizowanych konkursach, promocjach, itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe Adama Marcinowskiego lub jego partnerów;
h) „REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Adama Marcinowskiego formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
i) „KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych , Zakupach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Adama Marcinowskiego funkcjonalności Sklepu;
j) „KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
k) „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów, oraz Adama Marcinowskiego;
l) „DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
m) „POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez Adama Marcinowskiego zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl;
n) „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)
o) „ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Adama Marcinowskiego wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;
p) „RABAT” / „VOUCHER” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Klientowi na zakup Treści Cyfrowych,
q) „KARTA TREŚCI” – oznacza dokument określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych, zasady z nich korzystania, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danej Treści Cyfrowej.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.
2. Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient, zaznaczając stosowną opcję, oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Adamem Marcinowskim a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
4. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Adam Marcinowski.
5. Nazwa, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
6. Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Adama Marcinowskiego i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient, zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
§ 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Adama Marcinowskiego, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
4. W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
5. Rejestrując konto na Sklepie lub dokonując zakupu bez jego rejestracji, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nieujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.
8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Sklep prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji. Adam Marcinowski zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji Danych Osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie Konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych.
9. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep założenia Konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Adama Marcinowskiego, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Adamem Marcinowskim a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
10. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
11. W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.
12. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
13. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sklepu o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
14. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl zawierającą pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
15. Umowa może zostać rozwiązana przez Adama Marcinowskiego z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Adama Marcinowskiego uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.
16. Umowa może zostać rozwiązania przez Adama Marcinowskiego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
§4 USŁUGI SKLEPU
1. W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Adam Marcinowski umożliwia Klientowi:
a) składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu,
b) korzystanie z usługi udostępnienie przez Sklep przestrzeni dyskowej na serwerach Sklepu w celu:
 i. zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej
ii. umożliwienie Klientowi wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez Sklep licencji na daną Treść Cyfrową zgodnie z właściwą dla danej Treści Cyfrowej Kartą Treści, pobrania Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej,
iii. przechowywania pobranych Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moje Konto
c) zamawianie Newsletterów
2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
3. Adam Marcinowski dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Adam Marcinowski dokłada najwyższej staranności, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu, oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Adama Marcinowskiego na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Adam Marcinowski w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
§5 NEWSLETTER – “darmowe informacje o zmianach w prawie upadłościowym”
1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
3. W ramach Newslettera Adam Marcinowski może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient, zamawiając Newsletter, wyraża zgodę.
4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl, modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
§6 DOSTĘPNE TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP
1. Adam Marcinowskie w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Autora Treści Cyfrowe.
2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowych oraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
3. Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.
4. Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
5. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
6. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej przez Sklep Treści Cyfrowej, aby złożyć Autorowi ofertę zakupu danej Treści Cyfrowej Klient, powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji – poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybraną opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.
7. W celu złożenia oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu, a następnie dokonać płatności. W przypadku składania ofert na Treści Cyfrowe, których dostarczenie odbywać się będzie w sposób inny niż poprzez zakładkę „Pliki do pobrania” Klient zobowiązany, jest do podania dokładnych danych do wysyłki.
8. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
9. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
10. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składania zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, Voucherów i promocji.
11. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kary płatniczej, przelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostępnianych przez Sklep we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.
12. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych, przelewu, płatności półautomatycznej Klient zostanie przekierowany na serwis eCard.pl zarządzany przez spółkę eCard S.A., aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranej Treści Cyfrowej.
13. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Adama Marcinowskiego wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Adama Marcinowskiego potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Adamem Marcinowskim a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej.
14. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Adama Marcinowskiego wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Adama Marcinowskiego.
15. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Adama Marcinowskiego zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność Adam Marcinowski najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
16. Adam Marcinowski zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
17. Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej, określają Karty Treści oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok Treści Cyfrowej.
18. Szczegółowe zasady Zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych, zasady dostarczenia Treści Cyfrowych Klientowi oraz zasady korzystania z Treści Cyfrowych określają odrębne dla każdego rodzaju Treści Cyfrowej Karty Treści.
§7 RABATY I VOCHERY ORAZ PROMOCJE
1. Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Voucherów pomniejszających cenę za Treści Cyfrowe.
2. Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów, oraz promocji określają odrębne regulaminy.
3. Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w którego czasie Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Vouchera.
4. Rabaty oraz Vouchery nie łącza się, oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
6. Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
7. Klient nie ma prawa do żądania od Adama Marcinowskiego wypłaty żadnych kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.
8. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty żadnych kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.
9. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.
2. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Adama Marcinowskiego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Adama Marcinowskiego ul. 1 Maja 5A/40, 10-900 Olsztyn albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej kontakt@jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Adam Marcinowski zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki “Pliki do pobrania”.
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
§9 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Administratorem danych osobowych Klienta jest Adam Marcinowski z siedzibą w Olsztynie (10-900) przy ul. 1 Maja 5A/40. Adam Marcinowski przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.
§10 REKLAMACJE
1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.
2. Klient może zgłosić reklamację do Adama Marcinowskiego z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
a) mailowo – na adres: kontakt@jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl
c) pisemnie – na adres Adam Marcinowski, ul. 1 Maja 5A/40, 10-900 Olsztyn.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Klienta, jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Adam Marcinowski może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
4. Adam Marcinowski ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
5. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Adam Marcinowski nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Adama Marcinowskiego blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2021 roku
4. Adam Marcinowski ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez wad
5. Adam Marcinowski zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Adama Marcinowskiego, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie https://jak-oglosic-upadlosc-konsumencka.pl/ zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
KARTA TREŚCI CYFROWE
MODELE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH
1. Adam Marcinowski w ramach Sklepu umożliwia następujące modele zakupu Treści Cyfrowych:
a) zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej;
b) zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej w przedsprzedaży;
c) zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej dla innej niż Klient osoby
2. Dostępne dla konkretnej Treści Cyfrowej modele jej zakupu zawarte są w informacjach udostępnianych na stronach internetowych Sklepu, obok opisu danej Treści Cyfrowej.
ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH
3. Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i c) powyżej, odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Adama Marcinowskiego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową.
4. Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, odbywa się niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży Treści Cyfrowej, tj. w terminach podanych w informacjach opisujących daną Treść Cyfrową, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Adama Marcinowskiego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową
5. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Treść Cyfrową Adam Marcinowski prześle do Klienta wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania zamówionej Treści Cyfrowej.
6. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi w ramach jego Konta, w zakładce „Pliki do pobrania”. W przypadku zakupu Treści Cyfrowej w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) Treść Cyfrowa udostępniana jest w ramach Konta wskazanej podczas zakupu przez Klienta osoby. W przypadku gdyby osoba wskazana przez Klienta nie miała Konta, Adam Marcinowski na wskazany przez Klienta adres e-mail takiej osoby wyśle wiadomość e-mail zawierającą link umożliwiający założenie i aktywację Konta.
7. Zakładka „Pliki do pobrania” zawiera informacje o wszystkich Treściach Cyfrowych, jakie zostały nabyte przez Klienta. Klient, w zależności od stosowanego w odniesieniu do danej Treści Cyfrowej systemu zabezpieczenia, ma możliwość nieograniczonego lub ograniczonego, wielokrotnego pobierania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.
8. W celu pobrania Treści Cyfrowej Klient powinien kliknąć na znajdującą się przy Treści Cyfrowej ikonkę “pobierz poradnik” i wówczas pobierze Treść Cyfrową (np. EPUB, MOBI lub PDF w przypadku e-Booków, PDF w przypadku e prasy, MP3 w przypadku audiobooków) spakowaną ZIP.
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH
9. Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanych sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
10. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie każdej Treści Cyfrowej.
UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
11. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
12. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.
13. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 12 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej, lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania
14. Klient nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości, ani we fragmentach,
b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
e) oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania, lub korzystania osobom trzecim,
f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.
15. Adam Marcinowski udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach
16. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Adama Marcinowskiego jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Adam Marcinowski może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.